موقعيت : جاده ماكو بازرگان (دست چپ حدود 7 كيلومتري كشش تپه)

اين آبگرم در باش‌كند واقع شد. آب از بالاي كوههاي آتشفشاني به پايين سرازير مي‌شود. استخر نسبتاً بزرگي در پاي كوه ساخته شده است كه آب در آن جمع مي‌شود مردم اهالي و شهرستان از آن براي استحمام استفاده مي‌كنند.