موقعيت : نقطه صفر مرزي ايران و تركيه ( چاي پاسار شمالي)

 چشمه ثريا يكي از چشمه‌هاي زيبا در طبيعت مي‌باشد، ولي به علت قرار داشتن در نقطه صفر مرزي (قرار داشتن بين سرحدات ايران و تركيه) و به علت مسائل امنيتب براي افراد مشخص ممنوع مي‌باشد.