موقعيت : روستاي قلعه جوق (ماكو)

اين پل در روستاي قلعه جوق قرار گرفته است. بناي اصلي پل نسبتاً از بين رفته است ولي قسمتهايي از آن هنوز باقيمانده است. با مرمت آن مي‌شود دوباره اين پل باستاني را احياء كرد. ضمناً در نزديكي پل (در پايين) تفرجگاه وجود دارد كه با احياء اين پل مي‌توان به جاذبه اين قسمت افزود. اين پل كه بر اثر حوادث طبيعي از بين رفته است پايين‌تر از آن پل جديدي احداث شده است.